NTUCM / NTU / HomeContact us中文版
未命名 1
HomeFaculty and staffTeaching assistant and staff 

Teaching assistant and staff

Teaching assistant

• Yi-Li Cho

 (02)23123456 ext. 88250

 choyi35@ntu.edu.tw

• Yi-Wen Chen

 (02)23123456 ext. 88250

 kamechan@ntu.edu.tw

• Shun-Yu Yang

 (02)23123456 ext. 88250

 syyang122917@ntu.edu.tw

Staff

• Yuh-Jeng Lin

 (02)23123456 ext. 88231

 Yuh-Jeng Lin

• Fong-Chu Lee

 (02)23123456 ext. 62216

 fclee@ntu.edu.tw

• Shian-Jiun Chen

 (02)23123456 ext. 88231

 jiunchen@ntu.edu.tw